SKCONAN

ทำความรู้จักกับ Image Segmentation หรือการแบ่งแยกภาพออกเป็นส่วนย่อยๆ

April 06, 2020

title

Image segmentation คืออะไร

Image segmentation คือ การแบ่งภาพออกเป็นส่วนๆ เช่น การแบ่งแยกวัตถุที่เราสนใจ (คน) ออกจากพื้นหลัง เป็นต้น โดยเราสามารถแบ่งประเภทการทำ image segmentation ออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ดังนี้

1. Complete Segmentation

เป็นการแบ่งภาพออกเป็นส่วน ๆ ตามวัตถุบนโลกจริง หรือตามสิ่งที่เราเห็น โดยไม่มีส่วนที่ซ้อนทับกัน ซึ่งต้องใช้ข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงในการแบ่งแยกวัตถุ ตัวอย่างภาพด้านล่าง เราสามารถแบ่งออกเป็น เรือ สะพาน ภูเขา ท้องฟ้า และอื่น ๆ

ตัวอย่าง การทำ image segmentation แบบ Complete Segmentataion

  1. Semantic Segmentation
  2. Instance Segmentation
  3. Object Detection

00

2. Partial Segmentation

เป็นการแบ่งภาพออกเป็นส่วนๆ โดยไม่ได้แบ่งแยกออกเป็นวัตถุ A หรือ B หรือพื้นหลังอย่างชัดเจน แต่จะแบ่งตามคุณสมบัติที่เรากำหนดขึ้น เช่น สี หรือความสว่าง ตัวอย่างการแบ่งตามสี สีขาว เราก็จะได้พื้นที่บางส่วนของเรือ และก้อนเมฆ เป็นต้น

ตัวอย่าง การทำ image segmentation แบบ Partial Segmentation

  1. การแบ่งภาพตามเข้มของแสง เช่น การแบ่งภาพออกเป็น 2 ส่วน คือ บริเวณที่เป็นวัตถุ และบริเวณที่เป็นพื้นหลัง เรียกว่า Thresholding ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ >>> มารู้จัก Simple Thresholding กัน (พร้อมตัวอย่างการใช้งานบน OpenCV)
  2. การแบ่งภาพตามสี คือ การแบ่งแยกวัตถุที่เราสนใจออกจากพื้นหลังโดยเลือกเฉพาะบริเวณที่มีสีเกียวเดียวกับวัตถุ อ่านต่อได้ที่ การเขียนโปรแกรมตรวจจับสีด้วย OpenCV

สำหรับการเกริ่นนำเรื่อง image segmentaiton ก็จบเพียงเท่านี้ครับ

© 2019, Built with